Stanovy

ČASŤ I. - ÚVODNÉ USTANOVENIE

Článok 1. - Vznik názov a sídlo únie

 1. Ovocinárska únia Slovenskej republiky (ďalej len „OÚSR“) je občianske združenie právnických a fyzických osôb na území Slovenskej republiky, OÚSR je právnickou osobou.
 2. Sídlo OÚSR je na adrese  Krížna 44, 821 08 Bratislava 2
 3. OÚSR je občianskym združením, ktoré bolo založené v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1990 zb. zaoberajúce sa ovocinárskou problematikou, podporou výroby, vrátane propagácie produkcie kvalitného ovocia, ovocných výpestkov, zakladania a rekonštrukcie sadov, presadzovania integrovanej produkcie ovocia, podporovania a združovania svojich členov do organizácií výrobcov (OV) a inou problematikou súvisiacou s ovocinárskou činnosťou.
 4. logoOÚSR je právnickou osobou. V právnych vzťahoch vystupuje svojím menom a nesie plnú zodpovednosť za rozsah činností, vyplývajúcich z týchto vzťahov.  OÚSR má vlastné logo,  ktoré je nasledovné:
 5. Občianske združenie OÚSR vzniklo dňa 30. mája 1991 zapísaním do registra Ministerstva vnútra pod číslom spisu: WS/1 – 900/90 – 3945. Združenie OÚSR je registrované a je založené na dobu neurčitú.

ČASŤ II. - CIEĽ A PREDMET ČINNOSTI

 Článok 2. - Cieľ a predmet činnosti OÚSR

 1. OÚSR združuje právnické a fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú ovocinárskou problematikou.
 2. OÚSR koordinuje činnosť a chráni oprávnené záujmy svojich členov. Medzi svojimi členmi udržuje dobré vzťahy na zásadách porozumenia a vzájomnej pomoci,
 3. OÚSR zaujíma stanoviska, navrhuje konkrétne riešenia a opatrenia k odborným, hospodárskym a politickým problémom, ktoré sa dotýkajú ovocinárstva na Slovensku a záujmov svojich členov,
 4. OÚSR spolupracuje zo štátnymi orgánmi, domácimi i zahraničnými organizáciami a verejnosťou. Vo vzťahoch presadzuje hospodárske, odborné profesijné, právne, komerčné a ďalšie záujmy svojich členov,
 5. OÚSR usiluje sa o pokrok a modernizáciu ovocinárstva Slovenskej republiky. Zabezpečuje poradenskú službu, organizuje vzdelávaciu a osvetovú činnosť, prednášky, zahraničné cesty, stáže, výstavy, podporuje propagáciu ovocinárstva i spotrebu slovenských ovocinárskych produktov na domácom trhu. OÚSR poskytuje a vydáva aktuálne informácie pre svojich členov, pre odborné publikácie, časopisy, masmédia /denná tlač, rozhlas, televízia/
 6. OÚSR napomáha integrácii medzi svojimi členmi ako prvovýrobcami ovocia a odbytovými združeniami, odberateľmi ovocia, organizáciami výrobcov, spracovateľskými firmami a obchodnými reťazcami a inými subjektmi. Podporuje vznik nových, malých a stredných ovocinárskych podnikov zaoberajúcich sa ovocinárskou výrobou, podporujúcich rozvoj ovocinárstva na Slovensku,
 7. OÚSR presadzuje racionalizáciu produkcie, pozberovej úpravy, skladovania, spracovania, obchodu, vývozu a dovozu ovocia, ovocných výrobkov, vedľajších výrobkov a služieb podľa zásad trhovej ekonomiky, potrieb trhu v záujme konzumentov, verejnosti na Slovensku a svojich členov,
 8. presadzuje racionalizáciu produkcie, predaja, vývozu a dovozu osív, sadby a výpestkov ovocných rastlín,
 9. zaoberá sa otázkami marketingu ovocia, ovocných výrobkov, osív, sadby a výpestkov ovocných rastlín, otázkami kvality výrobkov, cenovou ponukou, materiálnym zásobovaním, poisteným, dotačnou politikou a ďalšími profesijnými a hospodárskymi otázkami,
 10. OÚSR spolupracuje so „Zväzom integrovanej produkcie ovocia“ /ďalej len ZIPO/ a následne vytvára podmienky pre znižovanie ekologického rizika pri pestovaní zdravého ovocia,
 11. OÚSR presadzuje ochranu životného prostredia pri produkcii zdravého ovocia.

ČASŤ III. - ČLENSTVO

Článok 3. - Vznik členstva v OÚSR

 1. Členstvo v OÚSR je dobrovoľné. Členom sa môže stať fyzická aj právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami, rokovacím poriadkom a programom OÚSR. Žiadateľ o členstvo v OÚSR podá písomnú žiadosť o prijatie za člena únie.
 2. Členstvo vzniká na základe rozhodnutia predstavenstva OÚSR
 3. Právnické osoby sú v OÚSR zastupované konkrétnou fyzickou osobou, ktorá svojím konaním právnickú osobu prezentuje. Spravidla je to ovocinársky odborník /pestovateľ, výrobca, konateľ, agronóm/
 4. Fyzické osoby sú v OÚSR priamo zodpovedné za svoje členstvo, svoje konanie a priamo vystupujú pri riešení ovocinárskych problémov vo svojom mene.
 5. Okrem riadnych členov eviduje OÚSR aj Čestných členov - dôchodcov, ktorým je ponúknuté čestné členstvo na základe celoživotnej práce pre ovocinárstvo. Títo neplatia členské príspevky a sú na všetkých akciách OÚSR zvýhodnení. Čestní členovia majú len hlas poradný. O ich prijatí rozhoduje predstavenstvo OÚSR.

Článok 4. - Zánik členstva v OÚSR

 Členstvo v OÚSR zaniká:
 1. vystúpením
 2. zánikom členskej organizácie
 3. vylúčením
 4. zánikom OÚSR
 5. úmrtím fyzickej osoby – člena i čestného člena únie
 6. o zániku členstva podľa bodu c) rozhoduje predstavenstvo OÚSR, o čom informuje najbližšie Valné zhromaždenie.

Článok 5. - Práva a povinnosti člena združenia

 Členovia majú právo
 1. byť zastúpení pri rokovaniach Valného zhromaždenia OÚSR
 2. byť zastúpení v predstavenstve OÚSR
 3. navrhovať svojich zástupcov do všetkých orgánov OÚSR
 4. získať výhody, ktoré vyplývajú z členstva v OÚSR
 5. zúčastňovať sa na práci OÚSR a jej orgánov
 6. využívať služby a zariadenie OÚSR
 7. na ochranu svojich oprávnených záujmov
 8. podávať návrhy a sťažnosti a žiadať ich vybavenie
 9. dožadovať sa vykonania kontroly orgánmi OÚSR
 10. požiadať o zvolanie Valného zhromaždenia, predstavenstva alebo schôdze ostatných orgánov OÚSR
 
Členovia sú povinní
 1. dodržiavať stanovy, rokovací poriadok, pracovné smernice, uznesenia Valného zhromaždenia a predstavenstva OÚSR
 2. dobrovoľné plniť prevzaté záväzky voči OÚSR
 3. platiť stanovené členské príspevky
 4. zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov OÚSR

 5. poskytovať služby, informácie a prostriedky smerujúce ku zaisteniu súčinnosti a spoločných záujmov členov OÚSR
 6. riadne a včas poskytovať pravdivé údaje štátnym inštitúciám, najmä Registru ovocných sadov (Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu).
 7. dať súhlas na sprístupnenie svojich údajov, ktoré nahlásili štátnym inštitúciám, najmä Registru ovocných sadov.
 8. dodržiavať zásady dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok.

Článok 6. - Ustanovenie o vzniku a zániku členstva v OÚSR

 1. Proti rozhodnutiu predstavenstva OÚSR o vylúčení člena v OÚSR je možné podať písomnú žiadosť na Valnom zhromaždení, ktoré o veci rozhodne na najbližšom zasadnutí. Proti rozhodnutiu Valného zhromaždenia sa nedá odvolať.
 2. Členstvo zaniká bez náhrady prostriedkov vložených na činnosť únie.

ČASŤ IV. - USTANOVENIE ORGÁNOV V ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRE OÚSR

Článok 7. - Orgány OÚSR

 Orgánmi OÚSR sú:
 1. Valné zhromaždenie OÚSR
 2. Kontrolná komisia OÚSR
 3. Predstavenstvo OÚSR
 4. Odborné komisie a zväzy OÚSR
 5. Výkonný výbor OÚSR

Článok 8. - Spôsob ustanovenia orgánov OÚSR

 1. Valné zhromaždenie
  1. je najvyšším zastupiteľským orgánom členov OÚSR. Každého člena v tomto orgáne zastupuje jeho delegát. Počty delegátov určuje rokovací poriadok OÚSR,
  2. zvoláva predseda na základe plánu činnosti a rozhodnutia predstavenstva najmenej 1 x ročne. Pozvánky sa zasielajú najmenej 10 dní pred konaním a musia obsahovať program Valného zhromaždenia. V naliehavých prípadoch možno poslať pozvánky aj v kratšom termíne. Valné zhromaždenie musí byť zvolané aj v prípade, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov a to najneskoršie do 15 dni od predloženia písomnej žiadosti,
  3. je schopné uznášať sa ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina delegátov OÚSR. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov OÚSR,  po tridsiatich minútach sa začne konať náhradné Valné zhromaždenie prítomných delegátov.
 2. Kontrolná komisia
  1. je trojčlenná
  2. je volená Valným zhromaždením na dobu 4 rokov
  3. kontroluje všetku činnosť OÚSR
  4. za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu OÚSR.
 3. Predstavenstvo
  1. je volené Valným zhromaždením z členov OÚSR na dobu 4 rokov
  2. volí a odvoláva predsedu a podpredsedov OÚSR
  3. menuje a odvoláva výkonného tajomníka
  4. za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu
 4. Výkonný výbor
  1. je zložený z predsedu, dvoch podpredsedov a výkonného tajomníka
  2. za svoju činnosť sa zodpovedá predstavenstvu.
 5. Odborné komisie a zväzy môžu byť zakladané a rušené predstavenstvom OÚSR

Článok 9. - Právomoci orgánov OÚSR

Valné zhromaždenie OÚSR
 1. prerokováva a schvaľuje
  1. program valného zhromaždenia OÚSR
  2. výročnú správu o činnosti OÚSR
  3.  rozpočet OÚSR
  4. správu o hospodárení OÚSR
  5. vytváranie fondov OÚSR
  6. doplnky a zmeny stanov a rokovacieho poriadku
 2. volí
  1. predstavenstvo OÚSR
  2. troch členov kontrolnej komisie
 3. zaujíma stanoviská k návrhom a pripomienkam členov OÚSR a rozhoduje o ich riešení
 4. rozhoduje o zániku OÚSR
 
Predstavenstvo OÚSR
 1. predstavenstvo je 13 členné. Členov predstavenstva tvoria predseda, 2 podpredsedovia a 10 členov, zastupujúcich výrobnú prax, odborné školstvo, vedu a výskum a štátnu správu. Členom predstavenstva je aj výkonný tajomník, ktorý je menovaný predstavenstvom OÚSR.
 2. predstavenstvo OÚSR zasadá podľa potreby, najmenej 2 x do roka.
 3. pozvánky sa zasielajú najmenej 10 dní pred konaním a musia obsahovať program predstavenstva OÚSR
 4. v naliehavých prípadoch možno poslať pozvánky aj v kratšom termíne
 5. predstavenstvo sa za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu
 6. rozpracováva, aktualizuje a realizuje program činnosti stanovený Valným zhromaždením OÚSR
 7. zaujíma stanoviská k aktuálnym otázkam ovocinárstva a bezodkladne ich rieši
 8. zakladá a ruší odborné komisie a zväzy
 9. vydáva vlastné pracovné smernice
 10. menuje a odvoláva výkonného tajomníka OÚSR
 11. stanovuje odmeny a finančné úhrady svojim členom
 12. rozhoduje o členstve OÚSR v iných organizáciách a menuje zástupcu v týchto organizáciách
 13. v prípade zániku OÚSR ustanovuje likvidačnú komisiu

Článok 10. - Konanie v mene OÚSR

 1. OÚSR navonok zastupuje pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, domácimi a zahraničnými organizáciami, verejnosťou a zástupcami masmédií predseda, podpredsedovia a výkonný tajomník OÚSR. Predseda môže poveriť touto činnosťou i ďalšie fyzické osoby.
 2. Po vzájomnej dohode a so súhlasom predsedu OÚSR využívajú svoje podpisové právo za OÚSR podpredsedovia a výkonný tajomník každý samostatne. 

Článok 11. -  Odborné komisie a zväzy OÚSR

 1. Odborné komisie sa vytvárajú na zabezpečenie odbornej úrovne koncepčnej, realizačnej činnosti a bezprostrednejšieho prepojenia s aktuálnymi potrebami praxe a prioritami v práci OÚSR.
 2. Odborné komisie ako poradné orgány únie posudzujú alebo iniciatívne predkladajú návrhy a odporúčania na riešenie aktuálnych otázok slovenského ovocinárstva.
 3. Odborné komisie sa skladajú z 3 – 5 členov, ktorých volí predstavenstvo. Sú to spravidla zástupcovia a odborníci z praxe, vedy, výskumu, školstva, štátnych inštitúcii a pod. Predsedov odborných komisií volia členovia týchto komisií. Zvoleného predsedu odbornej komisie menuje predseda OÚSR.
 4. Zväzy z podnetu OÚSR zakladajú spravidla členovia OÚSR, ktorých spája rovnaký záujem o riešenie užšej problematiky. Zväz sa vo svojej činnosti riadi vlastnými stanovami a volí vlastné orgány, ktoré potvrdzuje predstavenstvo OÚSR.
 5. Činnosť jednotlivých odborných komisií a zväzov sa riadi stanovami, rokovacím poriadkom OÚSR, pracovným poriadkom a smernicami príslušných komisií alebo stanovami zväzov.
 6. Zväzy môžu mať svoj vlastný názov, registrovanú značku, môžu samostatne hospodáriť so svojimi finančnými prostriedkami a mať svoj vlastný bankový podúčet.
 7. Zväzy hospodária samostatne a ak majú založený samostatný účet, musí byť ich činnosť kontrolovaná kontrolnou komisiou.
 8. Vrcholným orgánom zväzu je členská schôdza. Za odbornú komisiu alebo zväz rokuje jej predseda alebo osoba ním poverená.
Vytlačiť stránku

Prihlásenie členaKalendár podujatí