Rokovací poriadok

Časť I. - Základné predpisy

Článok 1. - Stanovy, rokovací poriadok, pracovné poriadky, pracovné smernice, uznesenia orgánov.

 1. Základné predpisy Ovocinárskej únie Slovenskej republiky ( ďalej len OÚSR) sú Stanovy OÚSR a Rokovací poriadok. Tieto záväzné predpisy schvaľuje Valné zhromaždenie OÚSR a sú záväzné pre všetkých členov OÚSR.

 2. Valné zhromaždenie OÚSR, predstavenstvo OÚSR, odborné komisie a zväzy OÚSR môžu vydávať pracovné smernice. Každá smernica musí mať vymedzený okruh a dobu pôsobnosti.

 3. Uznesenia Valného zhromaždenia a predstavenstva OÚSR sú záväzné pre členov OÚSR. Uznesenia ostatných orgánov OÚSR sú záväzné pre členov týchto orgánov.

 4. V prípade ak príde k nezhodám pri výklade znenia stanov, rokovacieho poriadku, pracovných smerníc, alebo v uzneseniach orgánov OÚSR, rozhoduje Valné zhromaždenie OÚSR s konečnou platnosťou.

Časť II. - Práva a povinnosti členov

Článok 2. - Práva členov

Členovia majú právo:

 1. byť zastúpení pri rokovaniach Valného zhromaždenia OÚSR

 2. byť zastúpení v predstavenstve OÚSR

 3. navrhovať svojich zástupcov do všetkých orgánov OÚSR

 4. získať výhody, ktoré vyplývajú z členstva v OÚSR

 5. zúčastňovať sa na práci OÚSR a jej orgánov

 6. využívať služby a zariadenie OÚSR

 7. na ochranu svojich oprávnených záujmov

 8. podávať návrhy a sťažnosti a žiadať ich vybavenie

 9. dožadovať sa vykonania kontroly orgánmi OÚSR

 10. požiadať o zvolanie Valného zhromaždenia, predstavenstva alebo schôdze ostatných orgánov OÚSR

Článok 3. - Povinnosti členov

Členovia sú povinný

 1. dodržiavať stanovy, rokovací poriadok, pracovné smernice, uznesenia Valného zhromaždenia a predstavenstva OÚSR
 2. dobrovoľné plniť prevzaté záväzky voči OÚSR
 3. platiť stanovené členské príspevky
 4. zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov OÚSR
 5. poskytovať služby, informácie a prostriedky smerujúce ku zaisteniu súčinnosti a spoločných záujmov členov OÚSR

Článok 4. - Práva a povinnosti členov OÚSR

Členovia OÚSR ako fyzické a právnické osoby môžu využívať výhody a práva členov OÚSR za predpokladu, že si budú plniť povinnosti členov OÚSR.

Časť III. - Orgány

Článok 5. - Valné zhromaždenie

 1. Valného zhromaždenia OÚSR sa zúčastňujú všetci riadni členovia OÚSR
 2. Všetci riadni členovia majú právo volebné a hlasovacie
 3. Valného zhromaždenia sa s poradným hlasom môžu zúčastniť aj čestní členovia OÚSR
 4. Valné zhromaždenie sa koná 1 x ročne a zvoláva ho predseda OÚSR na základe uznesenia predstavenstva. Pozvánka musí obsahovať program.
 5. V naliehavých a závažných prípadoch môže predstavenstvo zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie i v kratšom termíne, ak o to požiada najmenej tretina všetkých členov.

Článok 6. - Rokovanie Valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie prerokováva a schvaľuje

 1. program OÚSR
 2. výročnú správu o činnosti OÚSR
 3. rozpočet OÚSR
 4. správu o hospodárení OÚSR
 5. vytváranie fondov OÚSR
 6. doplnky a zmeny stanov a rokovacieho poriadku Valné zhromaždenie volí
 7. predstavenstvo OÚSR
 8. 3 členov kontrolnej komisie Valné zhromaždenie
 9. zaujíma stanoviská k návrhom a pripomienkam členov OÚSR a rozhoduje o ich riešení
 10. rozhoduje o zániku OÚSR

Článok 7. - Predstavenstvo OÚSR

 1. predstavenstvo je 13 členné. Členov predstavenstva tvoria predseda, 2 podpredsedovia a 10 členov, zastupujúcich výrobnú prax, odborné školstvo, vedu a výskum a štátnu správu. Členom predstavenstva je aj výkonný tajomník, ak je menovaný predstavenstvom OÚSR.
 2. predstavenstvo OÚSR zasadá podľa potreby, najmenej 4 x do roka.
 3. pozvánky sa zasielajú najmenej 10 dní pred konaním a musia obsahovať program predstavenstva OÚSR
 4. v naliehavých prípadoch možno poslať pozvánky aj v kratšom termíne
 5. predstavenstvo sa za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu

Článok 8. - Práva a povinnosti predstavenstva OÚSR

Predstavenstvo OÚSR

 1. rozpracováva, aktualizuje a realizuje program činnosti stanovený Valným zhromaždením OÚSR
 2. zaujíma stanoviská k aktuálnym otázkam ovocinárstva a bezodkladne ich rieši rieši
 3. zakladá a ruší odborné komisie a zväzy
 4. vydáva vlastné pracovné smernice
 5. menuje a odvoláva tajomníka OÚSR
 6. stanovuje odmeny a finančné úhrady svojim členom
 7. rozhoduje o členstve OÚSR v iných organizáciách a menuje zástupcu v týchto organizáciách
 8. v prípade zániku OÚSR ustanovuje likvidačnú komisiu

Článok 9. - Výkonný výbor OÚSR

 1. výkonný výbor sa skladá z predsedu, dvoch podpredsedov a výkonného tajomníka OÚSR. Výkonný výbor sa za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu.
 2. výkonného tajomníka menuje a odvoláva predstavenstvo OÚSR z členov predstavenstva

Článok 10. - Práva a povinnosti výkonného výboru OÚSR

Členovia výkonného výboru OÚSR

 1. po vzájomnej dohode a so súhlasom predsedu OÚSR zastupujú členov OÚSR pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, domácimi a zahraničnými organizáciami, verejnosťou, zástupcami masmédií. Predseda OÚSR môže poveriť touto činnosťou výkonného tajomníka i ďalšie fyzické osoby
 2. po vzájomnej dohode a so súhlasom predsedu OÚSR využívajú svoje podpisové právo za OÚSR
 3. zaisťujú rozpracovanie a realizáciu uznesení Valného zhromaždenia a predstavenstva OÚSR
 4. vedú administratívu OÚSR
 5. hospodária s prostriedkami OÚSR podľa rozpočtu schváleného Valným zhromaždením a podľa návrhu a pripomienok členov OÚSR
 6. zvolávajú predstavenstvo OÚSR a pripravujú jeho program
 7. zvolávajú Valné zhromaždenie a pripravujú jeho program
 8. spracovávajú výročnú správu a správu o hospodárení
 9. zodpovedajú za ročnú uzávierku účtov
 10. zodpovedajú za vydávanie tlačovín OÚSR a vzájomnú informovanosť členov OÚSR z dostupných zdrojov
 11. predseda OÚSR je platená funkcia. Ak je vymenovaný do funkcie výkonný tajomník, predseda OÚSR sa stáva čestnou funkciou v únii
 12. ak je vymenovaný do funkcie výkonný tajomník OÚSR, táto funkcia je platená na základe rozhodnutia predstavenstva OÚSR

Časť IV. - Organizačná štruktúra

Článok 11. - Odborné komisie a zväzy

 1. Valné zhromaždenie OÚSR a predstavenstvo OÚSR môžu zakladať odborné a špeciálne komisie a zväzy, vymedziť ich činnosť a voliť alebo určovať spôsob voľby ich predsedu
 2. odborné komisie a zväzy pracujú trvalo alebo dočasne
 3. odborné komisie a zväzy môžu vydávať pracovné smernice, ktoré predkladajú k odsúhlaseniu predstavenstvu OÚSR
 4. odborné komisie a zväzy vypracovávajú pracovné poriadky, ktoré musia byť v súlade s platnými Stanovami OÚSR a Rokovacím poriadkom OÚSR

Článok 12. - Kontrolná komisia

 1. Valné zhromaždenie volí trojčlennú kontrolnú komisiu
 2. členovia kontrolnej komisie sa zúčastňujú Valného zhromaždenia
 3. predseda kontrolnej komisie sa zúčastňuje zasadania predstavenstva

Časť V. - Voľby a hlasovanie

Článok 13. - Volebné a hlasovacie právo

 1. na Valnom zhromaždení OÚSR majú volebné a hlasovacie právo všetci riadny členovia OÚSR
 2. čestní členovia únie majú len hlas poradný
 3. každý člen OÚSR ako delegát Valného zhromaždenia s volebným a hlasovacím právom má právo jedného hlasu.

Článok 14. - Voľby a hlasovanie

 1. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s volebným a hlasovacím právom
 2. voľby a hlasovanie do všetkých orgánov OÚSR môžu byť tajné alebo verejné. Voľby a hlasovanie musia prebehnúť ako tajné, ak to požaduje aspoň tretina prítomných členov
 3. len pri hlasovaní o ukončení činnosti OÚSR je potrebná dvojtretinová účasť členov OÚSR

Článok 15. - Volebné a funkčné obdobie

 1. volebné a funkčné obdobie v OÚSR je štvorročné. Funkčný rok trvá od jedného Valného zhromaždenia po druhé Valné zhromaždenie.

Časť VI. - Hospodárenie

Článok 16. - Stanovenie výšky príspevku

 1. výšku členského príspevku pre OÚSR navrhuje predstavenstvo a schvaľuje Valné zhromaždenie OÚSR

Článok 17. - Účtovná uzávierka a správa o hospodárení

 1. uzatváranie účtov o hospodárení v OÚSR sa vykonáva 31. decembra bežného roku

Časť VII. - Záver

Článok 18. - Záverečné ustanovenie

Tento rokovací poriadok bol schválený Valným zhromaždením dňa 5. marca 2007

V zastúpení Valného zhromaždenia Predseda OÚSR

 1. podpredseda OÚSR
 2. podpredseda OÚSR
 3. výkonný tajomník OÚSR
Vytlačiť stránku

Prihlásenie členaKalendár podujatí