Poslanie

poslanie1.jpg

Poslaním OUSR je vytvárať pre svojich členov také podmienky, prostredníctvom ktorých by sa zvyšovala ich prosperita v korektnom konkurenčnom prostredí. Ovocinárska únia svojich členov združuje riešením spoločných problémov na kompetentných miestach. Obhajuje záujmy členov a koordinuje ich činnosť pri spoločných postupoch pri živelných pohromách, pri predkladaní žiadostí na odškodnenie a iných možnostiach poskytovania podpôr. Únia vytvára svojim členom priestor z pohľadu poskytovania informácií na rôzne aktuálne témy v oblasti poľnohospodárstva. Dáva i priestor na propagáciu, zviditeľňovanie na výstavách a zúčastňovania sa súťaží.

OUSR napĺňa svoje poslanie tým, že:

  • tvorí koncepciu ovocinárstva SR v intenciách EÚ
  • spolupracuje s inými inštitúciami, zväzmi a organizáciami, ktoré pomáhajú rozvoju ovocinárstva
  • organizuje podujatia medzi vlastnými ovocinármi a inými z vyspelých krajín EÚ
  • pre svojich členov zabezpečuje odbornú poradensko-konzultačnú činnosť
  • sprístupňuje členom najnovšie pestovateľské systémy, sprostredkováva najnovšie vedecko-technické poznatky a informácie, prostredníctvom ktorých sa zvýši efektivita a v konečnom dôsledku aj pridaná hodnota.
  • individuálne pomáha svojim členom pri riešení konkrétnych problémov
  • zabezpečuje pre svojich členov odborné, spoločenské a kultúrne podujatia
  • vystupuje v masovokomunikačných prostriedkoch, kde háji záujmy svojich členov
  • rieši odborné otázky v médiách a na prezentáciách popredných ovocinárskych subjektov
  • zlaďuje rozdielnosť názorov medzi svojimi členmi a spolu s nimi hľadá a navrhuje optimálne riešenia

poslanie2.jpg

Vhodne koordinuje svojich členov prostredníctvom všetkých zložiek, ktoré v ovocinárskej únii spolupracujú. Ide o zložky riadiace, kontrolné, informačné, výrobné, obchodné, vzdelávacie, mediálne či charitatívne. V riadiacej zložke je to najmä spolupráca prezídia a predstavenstva OUSR s MPSR. V kontrolnej zložke je to riešenie problematiky v spolupráci s PPA, ÚKSUP, a inými kontrolnými zložkami, ktoré vydávajú certifikáty ako je EUREPGAP či GLOBALGAP.

OUSR sa podieľa na tvorbe legislatívnej činnosti v ovocinárstve ako sú napr. rôzne podporné programy, pripomienkuje a taktiež konštruktívne spolupracuje v celom legislatívnom procese, výsledkom ktorého sú rôzne nariadenia, usmernenia, smernice, zákony, či vestníky, ktoré riešia ovocinársku problematiku.

Vytlačiť stránku

Prihlásenie členaKalendár podujatí